SarinMaailma-verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä verkkopalvelun käyttämisestä

Tervetuloa SarinMaailman (jäljempänä "Yritys") verkkopalveluun (jäljempänä "Palvelu"). Käyttäjää kehotetaan tutustumaan näihin käyttöehtoihin (jäljempänä "Ehdot") huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä.

Nämä Ehdot soveltuvat kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa riippumatta siitä, millä päätelaitteella Palvelua käytetään. Käyttäjän on sallittua käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä hyvän tavan mukaisesti. Palvelu voi lisäksi sisältää osioita tai toimintoja (kuten verkkokauppa), joiden käyttämiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen annettavia erityisehtoja tai -ohjeita, ja niiden käyttäminen saattaa edellyttää rekisteröitymistä. Jokin Palvelun sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla.
Ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Yrityksen välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Yrityksen Palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.
Palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä Palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

2. Palveluntarjoaja

SarinMaailma (y-tunnus: 3166919-6)

Massintie 66 
28400 Ulvila 
Puhelin: 045 885 3380

3. Henkilötietojen käsittely

Yritys käsittelee Palvelun välityksellä saatavia, käyttäjää koskevia henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla. Yrityksen asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin rekisteriselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.

4. Evästeet

Palvelun välityksellä voidaan evästeiden ("cookies") tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttäjän päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä.

Evästeet mahdollistavat esimerkiksi Palvelun käyttäjämäärien ja muiden Palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Lisäksi kerätyn tiedon avulla käyttäjälle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.
Käyttäjä voi estää evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

5. Palvelun käyttäminen

5.1 Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Yritys myöntää käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan Käyttäjän omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa Palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä Ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Jos Palvelu sisältää nimenomaisen mahdollisuuden välittää Palvelun sisältöä sosiaalisen median palveluihin (ns. sosiaalisen median painikkeet), välittämisen ei katsota olevan ristiriidassa näiden Ehtojen kanssa.
Käyttäjällä on oikeus ottaa Palvelun sisällöstä tuloste tai kopio tai tallentaa kopio omalle päätelaitteelleen omaa yksityistä käyttöään varten. Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa tällaisissa tulosteissa ja tallenteissa Palvelun sisältämät tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.
Käyttäjä ei saa keskeyttää tai yrittää keskeyttää tai muutoin häiritä tai yrittää häiritä Palvelun toimintaa tai toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua millään tavoin. Kiellettyjä toimia ovat esimerkiksi ajastettuja häiriöohjelmia, viruksia tai muuta Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun.

Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (1) esiintyäkseen Yrityksen edustajana; (2) otsikko- tai tunnistetietojen väärentämiseen tai käsittelemiseen tavalla, jolla pyritään peittämään Palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperä; (3) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen; (4) muiden käyttäjien henkilötietojen tallentamiseen tai keräämiseen; (5) roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai (6) muihin lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin.

5.2 Palvelun muutokset

Palvelu sisältöineen tarjotaan "sellaisena kuin se on". Yritys on oikeutettu milloin tahansa muokkaamaan tai muuttamaan Palvelua tai sen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Yrityksellä on siten oikeus mm. muuttaa tai muokata Palvelussa kuvattuja tuotteita tai hintoja, lisätä ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai päinvastoin. Yrityksellä on myös oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun, sen sisällön tai minkä tahansa osion tarjoaminen kokonaan taikka rajoittaa Palvelun tai sen osioiden käyttämistä. Jos käyttäjä on toiminut näiden Ehtojen, Palvelussa erikseen annettujen ehtojen tai ohjeiden taikka lakien tai hyvien tapojen vastaisesti, Yrityksellä on oikeus estää käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttäminen jatkossa.

5.3 Rekisteröityminen

Edellä kuvatun käyttöoikeuden saaminen tietyissä Palvelun osioissa saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Oikeus käyttää rekisteröintiä edellyttäviä osioita voidaan rajata koskemaan ainoastaan luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä osiokohtaisesti.

Rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi käyttäjän tulee antaa itsestään oikeat pyydetyt tiedot. Väärien tietojen antaminen on kielletty, ja se saattaa johtaa seuraamuksiin.
Rekisteröityessään käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Palvelussa. Käyttäjän tulee olla välittömästi yhteydessä Yritykseen, jos käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Yrityksellä on oikeus jäädyttää tai sulkea käyttäjän tunnukset.

6. Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkoiset linkit Palveluun

Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille, jotka ovat kolmansien osapuolien omistamia ja ylläpitämiä. Linkitetyt sivustot eivät ole millään lailla Yrityksen hallinnassa eikä Yritys valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen sisältöä. Yritys ei vastaa linkitettyjen sivustojen sisällöstä, oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Ulkopuolisille sivustoille johtavien linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta, ja käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja omalla vastuullaan. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan huolellisesti linkitetyn sivuston käyttöehtoihin ja ohjeistuksiin ennen kyseisen sivuston käytön aloittamista.
Ulkoisen linkin tähän Palveluun tulee viitata suoraan Palvelun pääsivulle, ja avautua itsenäiseen selainikkunaan eikä linkittävän sivuston omaan kehykseen. Linkin ulko-asu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät saa vaikuttaa haitallisesti Yrityksen maineeseen tai sen tavaramerkkien arvoon taikka luoda virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkittävä taho tai sen palvelut tai tuotteet liittyisivät Yrityksen toimintaan tai olisivat sen sponsoroimia. Linkki ei saa myöskään sisältää Yrityksen tavaramerkkejä kuviomuodossa.
Palvelun sisältämät linkit ulkopuolisille sivustoille ja ulkopuoliset linkit Palveluun eivät osoita mitään Yrityksen ja linkittävän tai linkitetyn kolmannen tahon välisestä suhteesta.

7. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö, kuten tekstit, kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit ja tunnukset ovat Yrityksen tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla, sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) ja niiden käytöstä seuraava arvo kuuluvat Yritykselle tai sen yhteistyökumppaneille. Yritys ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

#sarinmaailma

Yrityksen tuotteet suunnitellaan tukemaan arkea ja tekemään siitä kaunista ja sujuvaa. Jakamalla kuvasi somessa käyttämällä tunnistetta #sarinmaailma ja @sarin.maailma, voi sinunkin kuvasi päästä SarinMaailman omiin kanaviin jaettavaksi.

Vastaamalla Yrityksen lupapyyntöön jakaa kuvaasi #sarinmaailma hyväksyt seuraavat sopimus- ja käyttöehdot:
Vakuutat, että omistat itse jakamasi kuvan ja sen kaikki immateriaalioikeudet. Jos olet tästä epävarma, ethän vastaa lupapyyntöön.
Vastaamalla #sarinmaailma annat SarinMaailmalle (Y-tunnus 3166919-6) luvan käyttää kuvaasi kansainvälisesti sosiaalisen median kanavissa, Yrityksen omissa uutiskirjeissä, verkkokaupassamme ja muissa digitaalisen markkinoinnin kanavissa ja työkaluissamme inspiraationa 1-5 krt. Pidempi aikaisesta käytöstä sovimme aina erikseen. Yrityksen ensisijainen käyttö on pääasiassa instagramissa (@sarin.maailma) päivittyvässä feedissä, emmekä muokkaa kuvia lainkaan.
Jaamme kuvat aina alkuperäisen käyttäjätilin nimellä, joten myös oma tilisi saa uusia näyttöjä ja seuraajia.
Yritys ei ole velvollinen maksamaan käytöstä kuluja tai palkkioita (edes kolmansille osapuolille), jos asiakas on vastannut pyyntöön #sarinmaailma.
Jos haluat perua antamasi luvan, se onnistuu kyllä! Käy klikkaamassa jakamamme kuvan vasemmasta alakulmasta "i"-ikonia, josta saat lähetettyä meille peruutuspyynnön.
Pelkkä hastagin #sarinmaailma käyttö ei sido sinua mihinkään. Kysymme aina erikseen luvan kuvasi käyttöön!

8. Vastuunrajoitukset

Yritys pyrkii pitämään Palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Yritys ei kuitenkaan takaa, että Palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Palvelu sisältöineen tarjotaan käyttäjälle "sellaisena kuin se on". Yritys ei ole vastuussa Palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Yritys ei voi taata Palvelun, sen sisällön tai Palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että Palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Yritys ei myöskään vastaa käyttäjän Palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.
Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.
Yritys ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat Palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Yritykselle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Yrityksen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.
Käyttäjä vapauttaa SarinMaailman ja kaikki sen työntekijät, johtajat ja sen lukuun toimivat vastuusta kaikkien sellaisten kanteiden ja vaateiden osalta, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käytöstä.

9. Ehtojen muutokset ja ilmoitukset

Yritys pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Palvelun käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset.

Yritys voi sisällyttää Palveluun ilmoituksia. Yritys voi myös lähettää käyttäjälle Palvelua koskevia ilmoituksia käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Yritys on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjän katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

10. Sovellettava lainsäädäntö ja riitojenratkaisu

Palvelun käyttämiseen ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


11. Muuta huomioitavaa


Verkkokaupasta tilatun tuotteen jälkeen asiakkaalle lähetetään sähköpostilla tiedot tilauksesta. Mikäli maksuvaihtoehtona on valittu tilisiirto vahvistus sähköposti sisältää myös maksutiedot. 

Nopea toimitus varastotuotteille, 2-5 päivässä kotimaahan. Tuote postitetaan vasta kun tilaus on maksettu. 


Varastotuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus.

Tuotteen palauttaminen ja siitä koituvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Mikäli kyse kustomoidusta tai mittatilauksesta tehdystä tuotteesta, sitä ei voi palauttaa, ellei tuotteessa ole selvää virhettä joka estää tuotteen käytön. 

Paketin noutamatta jättämistä ei katsota palautukseksi. Mikäli asiakas jättää paketin noutamatta ilmoittamatta siitä Yritykselle, on Yritys oikeutettu perimään asiakkaalta käsittelykuluja 19,90 euron arvosta. 


Mikäli tilattu tuote on loppunut varastosta, ilmoitamme siitä teille mahdollisimman pian sähköpostitse. Sähköpostista selviää arvioitu toimitusajankohta. Voitte myös peruuttaa tilauksen, mikäli myöhäisempi ajankohta ei sovi.